Klubno – Настроение и още нещо

Последни постове

 Breaking News
  • No posts where found

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ
февруари 18
20:33 2016

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Основни положения

Същност на техническия анализ
Техническият анализ като цяло може да се определи като метод за прогнозиране на цените основан на математически и на икономически данни. Този метод е бил създаден за чисто практически цели, а именно получаване на доходи при игра с ценни книжа, а по-нататък и с фючърси.
Цялата методика на техническия анализ се е създавала независимо едни от други и само в началото на 70-те години е била обединена в единна теория с обща философия, аксиоми и общи принципи.
Техническия анализ – това е метод за прогнозиране на цените с помощта на разглеждане на графики на движението на пазара за предишни периоди от време. Практическото използване на техническия анализ се основава на съществуващи аксиоми.
Аксиома 1. Движението на пазара отчитат всички (или цената отчитат всички ). Всеки фактор, влияещ на цената (например пазарната цена на дадена стока) – икономически, политически и психологически е предварително отчетен и отразен в неговата графика.
Аксиома 2. Цените се движат насочено. Това предположение е станало основа за създаване на всички методики на техническия анализ.

Главната задача на техническия анализ се явява определяне на направлението на движението на цената (или тенденцията или тренда) за използването му при търгуването. Определянето на тенденцията, която дава Дау, изглежда по следния начин : при възходяща тенденция (бичи тренд) всеки следващ пик и всеки следващ спад е по висок от предходния. С други думи при възходяща/бича тенденция трябва да има обобщаваща крива с последователно нарастващи пикове и спадове.
Съответно при низходяща тенденция/мечи тренд/ всеки следващ пик и спад ще бъдат по-ниско от предидущите.
Такова определяне на тенденциите се явява основополагащо и служи като отправна точка при анализ на тенденциите.

Съществуват три типа трендове – бичи (движението на цените е нагоре), мечи (движението на цените е надолу) и равен ( цената практически не се движи). Тези три типа трендове не се срещат в чист вид , тъй като движението на цените по определена права може да се срещне твърде рядко. Тенденция съществува дотогава докато не бъдат явни сигнали за нейното изменение.

Аксиома 3. Историята се повтаря. Аналитиците предполагат, че ако определени типове анализи са работели в миналото то те ще работят и в бъдеще тъй като това е дейност основана на устойчивостта на човешката психология.

Техническият анализ се подразделя на два метода: Графичен и Математически – компютърен анализ

Графичен метод
Методът се основава на анализа на ценовите графики – нанасяне на графиката изменението на цената за определен период/промеждутък от време. Обобщено название CHARTS.

Времеви интервали:
1. Месечно групиране на данните – Monthly (M)
2. Седмично Weekly (W)
3. Дневно Daily (D)
4. Вътредневни данни:
– Часово Hourly (H)
– Получасово Semihourly
– 15-минутно Quarterly
– 5-минутно

Типове CHARTS:
a) Line – линейна
b) Bar – за всеки период отговарят четири цени: High (най-висока цена); Last, Close (цена на закриване); Open (цена на откриване); Low (най-ниска цена)
c) CandleStick (японски свещи) – ако цената на откриване е по-ниска от цената на закриване, тялото на свещта е светла. Ако цената на откриване е по-висока от цената на закриване – свещта е тъмна.

Линия, при която цената не може да бъде пробита нагоре се нарича линия на съпротивлението (Resistance – res), а линията при която цената не може да бъде пробита надолу се нарича линия на поддръжката (Support – sup). Тези линии се рисуват или по крайищата на Bar или по цената на отваряне ( Open ), закриване (Close). Те дават възможност за покупко-продажба, предупреждават за събития, подволяват да се разпознава ситуацията на пазара.
Канал, се образува в резултат на начертаване на две паралелни линии между съпротивлението и поддръжката (sup, res), оптимизират диапазона на търговката промяна на цената.
Посоката на канала нагоре или надолу определя тенденцията на пазара (Trend). При възходяща тенденция тренда е повишаващ , а при низходяща тенденция тренда е понижаващ.

Фигури на преобръщане (Reversal Patterns)
Head & Shoulders – глава и рамена. Ляво Глава Дясно Линия рамо рамо на шията
Пробив на цената при линията на шията се явява сигнал за начало на силно движение на пазара срещу предшестващата тенденция. Обикновено цените изминават разстояние от точката на пробива не по-малко от разстоянието от главата до линията на шията, измерено по вертикалата.
Double Top – двоен връх (двойно дъно) първо дъно; второ дъно; линия на шията.
Triple top (bottom) – троен връх (дъно ) първи втори трети линия връх връх връх на шията

Фигури на преобръщане – продължение (Continuation)
Флаг
Вимпел
Клин
Tриъгълник
H– ценова база. Цената се пробива като минимум на ценовата база H. В триъгълника има не по-малко от четири вълни.

Mатематически метод
ТЕХНИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ – математически функции построени на базата на цените или обемите. Индикаторите могат да бъдат разделени на две групи: – индикатори на тенденциите (потвърждават тенденцията); – осцилатор (подсказват развитието на трендовете).

Индикатори на тенденциите
Пълзящи средни (Moving Average) Пълзящите средни се явяват инструменти на техническия анализ, изследващи колебанията на изучаваната величина по пътя на осредняването за някакъв исторически период от време и служат за проявяване на трендовете. Недостатък на пълзящите средни е закъснението на осредненото значение по отношение към курса на изучаваната величина. Пълзящите средни се различават по метода на осредняване. Прости Movings ( Simple Moving Average ) Изчисляват се по пъта на сумиране на цената на закриване за определено число периоди ( Bar или свещи). Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 … Р10 Рi – цены закрытия баров или свечей МАn = (Р1 + Р2 + Р3 +…+ Рn )/n Където n – период от време за изчисляване на пълзящата средна. Тази пълзяща средна се нарича проста и се използува твърде често. Тя притежава инертност. Обикновено се използуват две пълзящи средни: МА9 = 9 МА14 = 14, Където 9 и 14 – периодите от време. Точката на пресичане на двете пълзящи средни Moving МА9 и МА14 се явява сигнал за смяна на тенденцията.
Недостатък – систематично закъснение на сигнала.
Предимство – лесно се определя направлението на тренда, също така може да се използуват и като линия за поддръжка и съпротивление. Ако ние изучаваме всеки трети , то можем да изберем тройния: 4– 13 – 34
Премерени Movings (Weighted Moving Average) Р1, Р2, Р3
Експоненциални Movings (Exponential Moving Average) Р1, Р2, Р3 Близки са до всички отразени цени, но работят лошо в консолидация.

Осцилатори
Основен сигнал при осцилатора се явява Дивергенцията.
Дивергенция
Ситуация, когато направлението на движението на цените и техническите индикатори не съвпадат. Дивергенцията се счита за силен признак за преобръщане на тренда. Има бича и меча дивергенция. По-долу е приведен пример за дивергенция: Осцилатор (Price Oscillator – OSC) Един от най-разпространените методи на техническия анализ. Изчисляват се пълзящите средни за дълъг и кратък период от време, за да се проявят закономерните колебания с помощта на осредняване на кратки периоди на фона на по-дългосрочна тенденция. Дава данни за прекупеност/препродаденост на пазара, когато средния с краткия период е по-малък от средния с кратния период и обратно. Дава сигнал за покупка, когато величината на показателя OSC превишава установения процент S от осреднената за дълъг период , и сигнал за продажба при отрицателен OSC.
Параметри:
периоди на осредняване n>m,
коефициент S.
Формула: OSC= МАn – МАm
Купува /Buy: OSC> S*Man
Продава/ Sell: OSC< -S*MAn
Следва да се отчитат следните моменти при използване на осцилаторите:
– Осцилаторите се използуват като правило при недостатъчно ясните трендове на пазара При развитието на под внимание се взимат само сигналите по тренда (т.е. при възходящ общ тренд – само сигналите за покупка).
– Пресичането с нулевата линия е слаб сигнал и се взима в предвид само , когато не противоречи на основната тенденция на движението на цената.
– Критичните значения на осцилаторите дава информация само затова, че текущото изменение на цената става твърде бързо и следователно скоро може да се очаква корекция. От това следва, че осцилатора може да достигне зоната на over- много преди да е завършил тренда ( ако в началото на тренда цените са се променяли значително), и дълго ще останат там в зависимост от по-нататъшното развитие на тренда. Следователно, особено силен сигнал възниква в този случай, когато в зоната на over- осцилатора се извършват няколко колебания и само след това напуска зоната.
– Разминаване на ценовата графика и осцилаторите (дивергенция).
– Ценовата графика образува нов пик по абсолютното значение превишаващо предидущето , но осцилатора не го потвърждава. Величината на дивергенцията не влияе на силата на следващото изменение на цената. Използуването на дивергенцията е един от най-надеждните методи на техническия анализ. – На графиката на осцилаторите е полезно да се използуват линиите на тренда, поддръжката и съпротивлението. Тук често могат да се видят класическите фигури на техническия анализ, които могат да имат по- голямо значение от ценовите графики.
– Зоните на прекупеност и препродаденост трябва да се установявят индивидуално в зависимост от типа на пазара и интервала от време по който се строи графиката. Понякога за филтриране на лъжливи сигнали, които могат да бъдат от 2 до 5 %.
– Колкото по-кратък е периода на осцилатора, толкова сигналите възникват по.често и закъсняват по-малко, съответно е по-голяма вероятността за лъжливи сигнали.

При използуването на осцилатори с по-голям период от време с количеството на сигналите е по-малко, увеличава се тяхното закъснение, но се повишава надеждността.

Пример за дивергенция Пресичане на средните (Moving Average Convergence – Divegence MACD) Аналогичен OSC.
MACD се определя на базата на две експоненциално изчислени пълзящи средни , които се представят с трета линия. Първата линия отразява разликата между 12 –периодна експоненциална пълзяща средна и 26-та периодна такава. Втората линия (наричана сигнална линия) се явява приблизително експоненциален еквивалент на 9-периодната пълзяща средна първа линия. MACD обикновено се изобразява като линия на осцилатора или като хистограма. Третата линия има разлика между първата и втората линия (представена е на графиката като хистограма)
Линия1 = EMA12 – EMA26
Линия2 =EMA9(EMA12 -EMA26)
Линия3 = Линия 1 – Линия 2 – хистограма
Пресичането на Линия 1 и Линия 2 се явява сигнал за покупка/продажба. Много добре отразява картината на дирергенцията.
Стандартните периоди на средните пълзящи използуват 12 и 26 периоди , а сигналната линия 9 период.

Пример за дивергенция

Индекс на относителната стойност на цените (Relative Strength Index – RSI)
Методът RSI отделя движението на цените нагоре от движението на цените надолу, по отделно ги усреднява с помощта на средния период nцен връх от движения цен вниз, по отдельности усредняет их с помощью среднего по периоду n, и се изчислява като процент от пълното движение съставящо движението нагоре.
Сигнализира за стремежа на пазара към изменение на тренда при големи (близки до 100%) или малки (близки до 0 %) величини на RSI.
Параметър – период на осредняване n .
Формула: , където ?- изменението на цената на закриване .
CU – средно значение на положительните ценови изменения .
CD – средно значение на отрицателните ценови изменения.
Диапазон на изменение на осцилатора от 0 до 100.
Оптимално значение за продажба се значението равное на 80, за покупка – 20. Тези зони се наричат зони на прекупеност /препродаденост: зона на прекупеност Overbought – o/b зона на препродаденост Oversold – o/s. При силни трендови движения нивата o/b и o/s са съответно 80 и 20, а при спокоен пазар – 70 и 30.
На графиките RSI може да се търси при всички фигури както и на графиката на цените.

Стохастик (Stochastic oscillator)
Параметър – период на осредняване n .
Изчислява се от две функции %K и % D : %K = (Ct – Ln )/( Hn – Ln )x100%
Hn – най-висока цена за последните n периоди
Ln – най-ниска цена за последните n период
Ct – текуща цена %D(бавна стохастика) – това е трипериодна проста пълзяща средна от %К.
Стохастиката в тренда лежи в зоната Overbought и Oversold. Затова при силни движения, той не е информативен, но добре работи в Range.

Related Articles

0 Коментара

Няма коментари!

Няма коментари...защо не публикувате първия коментар?

Напишете коментар

Добавете коментар

Календар

януари 2021
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Категории