Klubno – Настроение и още нещо

Последни постове

 Breaking News
  • No posts where found

ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ

ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ
февруари 18
20:25 2016

ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ

 

На валутния курс въздействат фактори, отразяващи състоянието на икономиката на дадена страна:

 

•Показатели на икономическия ръст (брутен национален доход , обеми на промишленото производство и др.);

•Състояние на търговския баланс, степен на зависимост от външни източници на природни ресурси.

•Ръст на паричната маса на вътрешния пазар •Ръст на инфлацията и инфлационни очаквания

•Ниво на лихвения процент/ процентна ставка

•Платежоспособност на страната и доверие към националната валута на световния пазар •Спекулативни операции на валутния пазар

•Степен на развитие на другите сектори на световния финансов пазар, например пазара на ценни книжа, конкуриращ валутния пазар.

 

Пари в чужда страна Interest rates differential (разлика на лихвените проценти/ставки)

Видове ценни книжа:

T-bills (държавни ценни книжа)

USA – Bonds

UK – Gilts

Germany – Bunds

Japan – JGB

USA – дефицит на бюджета отрицателен

Japan – дефицит на бюджета положителен

 

При това Япония разполага своите основни средства в bonds USA около 60% от обема на пазара. Централната банка на България разполага около 80% от своите резервни средства също в bonds USA.

 

Фондови индекси

DJIA –USA

Nikkey – 225 – Japan

FTSE – 100 – UK

CAC – 40 – France

DAX – 30 – Germany

Hang Seng – HK (Хонг Конг)

Индекс Дау-Джонс (DJI) Съществуват 4 индекса Дау-Джонс. Промишлен индекс Дау-Джонс (The Dow Jones Industrial Average – DJIA) – опростен среден показател на движението на курсовете на акциите на 30 най-големи промишлени корпорации. Промишленият индекс Дау-Джонс се явява най-старията и най-разпространен между всичкети показатели на фондовия пазар. Неговия състав не е неизменен : компонентите му могат да бъдат променяни в зависимост от позициите на най-големите промишлени корпорации в икономиката на САЩ и на пазара, обаче в съвременни условия случаите на промяна са твърде редки. Принципът на неговите съставящи е около 15 % до 20 % от пазарната стойност на акциите , котирани на Ню-Йоркската фондова борса. Този индекс се начислява по пътя на умножаване на на цената на включените в него акции и делението на получената сума на определен деноминатор / който се коригира на величината на раздробяване на акциите и дивидентите във форма на акции, съставящи повече от 10 % от пазарната стойност на емисиите, а също така и заместването на компонентите на сливане и поглъщане/.

Индекс Дау-Джонс се котира в пунктове. Неотдавна се появиха и фючърсни контракти в Чикаго. Транспортният индекс Дау-Джонс (The Dow Jones Transportation Average – DJTA) – среден показател, характеризиращ движението на цените на акциите на 20 транспортни корпорации (авиокомпании, железопътни и автомобилни компании). Комуналният индекс Дау-Джонс (The Dow Jones Utility Average – DJUA) – среден показател на движението на курсовете на акциите на 15 компании, занимаващи се с добив на газ и електроснабдяване. Съставният индекс Дау-Джонс (The Dow Jones Composite Average – DJCA) – показател, съставен на базата на промишления, транспортния и комуналния индекси Дау-Джонс. Индекс „Стандарт енд пауърс“ (S&P) Този индекс се публикува от независимата компания „Стандард енд пауърс“. Той е съставен в два варианта по акции за 500 корпорации и по акции 100 корпорации. S&P – 500 е изчислен по пазарната стойност на индексите на акциите на 500 корпорации, които са представени в него в следната пропорция: 400 промишлени корпорации, 20 транспортни, 40 финансови и 40 комунални компании. В него са включени основно акции на компании, регистрирани на Ню-Йоркската фондова борса, обаче и присъствуват също така и акции на някои корпорации, които се котират и на Американската фондова борса и NASDAQ. Индексът представлява около 80% от пазарната стойност на всички емисии, котирани на Ню-Йоркската фондова борса. Този индекс е по-сложен в сравнение с индекса Дау-Джонс, но се счита също така по-точен, тъй като са представени по-голям брой корпорации и акциите на всяка корпорация се съизмерва със стойността на всички акции, намиращи се в ръцете акционерите. Фючерси и опциони по него се продават на Чикагската товарна борса. S&P – 100. Индесът се изчислява на същота основа , как то и индексът по акциите за 500 корпорации, но се състои от акции на корпорации по които са регистрирани опциони на Чикагската опционна борса. Основно това са промишлени корпорации. Индекс Ню-Йоркска фондова борса (NYSE Index) Дадения индекс се изчислява на базата на пазарната стойност на куросвете за движение ана акциите на всички корпорации, които са регистрирали своите ценни книжа на Ню-Йоркската фондова борса, тоесть този показател представя средната цена за акция за всички компании на Ню-Йоркската фондова борса, усреднен по пазарната стойност на акциите на всяка корпорация ( със съответните коректировки по фактори раздробяване по акции, сливане и поглъщане). За разлика от индекса Дау-Джонс, който се изразява в пунктове, индесът NYSE се изразява в долари. Операции с опциони по този индекс се осъществява на самата Ню-Йоркска фондова борса. Операции с фючерсни контракти се осъществяват на Ню-Йоркската борса за фючерси, която се явява подразделение на Ню-Йоркската фондова борса. Индекси Американска фондова борса (AMEX) Американската фондова борса публикува два основни индекса, които се изчисляват на съвършено различна база. Основният пазарен индекс Американска фондова борса (AMEX Major Market Index) се явява прост среден показател за движението на цените на 20 водещи промишлени корпорации.Той е замислен от Американската фондова борса в качеството си на своеобразен субститут на промишления индекс Дау-Джонс. Той се разчита и публикува на Американската фондова борса, в неговия състав влизат акции на корпорации , регистрирани на Ню-Йоркската фондова борса. За отбелязване е , че 15 от тях се явяват също така компоненти на промишления индекс Дау-Джонс. Операции с фючерси по този индекс се осъществяват на Чикагской търговска борса. Индексът на пазарната стойност на Американската фондова борса (AMEX Market Value Index) се изчислява на принципно друга основа : той се явява показател на усреднената пазарна стойност на всички емисии от акции на тези корпорации, които са включени в него в качеството на компоненти. Първоначално той е бил публикуван през м. септември 1973 год. И включва в себе компоненти на повече от 800 емисии акции , представляващи ценни книжа на корпорации от висчки отраслеви групи, регистрирани на Американската фондова борса, включително дори и обикновени акции, американски депозитарни свидетелства и подписани сертификати. От техническа гледна точка той се явява уникален, тъй като при неговото изчисляване се предполага, че дивидентите под формата на налични средства изплащани по влизащия в него състав акции се реинвестират и тогава се отразяват в индекса. Опционите по този индекс се котират на Американската фондова борса. Индекс извънборсов оборот (NASDAQ) Националната асоциация на фондовите дилъри изчислява редица индекси, представляващи както извънборсовия оборот като цяло така и ценните книжа на корпорациите от отделните отрасли. Основен се явява индекса NASDAQ, в който са включени в качеството на компоненти акции на около 3500 корпорации (освен котираните на борсите). Този индекс се явява усреднен показател на пазарната стойност на неговите съставляващи. За първи път той е бил обявен през м. февруари 1971 год. Операции с опциони и фючерси по този индекс се осъществяват на Чикагската товарна борса. Падането на фондовите индекси довежда до падане на националната валута.. Централни банки ЦБ следят за нивото на инфляция в страната, курсът на националната валута и се опитват да ги регулират с помощта на три основни процентни ставки. Основни процентни ставки СтранаСтавкаТекущо значениеПоследно изменениеСледващо разглеждане USAFederal Funds1.00%25.06.03-0.25%16.09.03 Discount rate0.50%25.06.03-0.25% 16.09.03 UKRepo rate3.50%10.07.03-0.25%03-04.09.03 EU(12)Refinancing tender 2.00%05.06.03-0.50%04.09.03 Deposit rate1.00%05.06.03-0.50%04.09.03 Marginal lending rate3.00%05.06.03-0.50%04.09.03 JapanDiscount rate0.10%18.09.01-0.15% 11-12.09.03 Overnight call rate target0.15%28.02.01-0.10%11-12.09.03 Switzerland3 month LIBOR range0.00 -0.75%06.03.03-0.50%18.09.03 CanadaOvernight rate target 3.00%15.07.03-0.25%03.09.03 Bank rate3.25%15.07.03-0.25%03.09.03 AustraliaCash rate4.75%04.06.02+0.25%02.09.03 New ZealandOfficial cash rate5.00%24.07.03-0.25% 04.09.03 Отчетна ставка – Discount rate. Процентна ставка, под която ЦБ кредитира търговските банки в страната. 1%Американските и английските ставки са достатъчно високи, затова към тях обикновено проявяват голям интерес чуждестранни инвеститори. 1.Ставка – Repo rate. Процентна ставка, прилагана от ЦБ при операции с търговските банки и други кредитни институции при закупуване (отчет ) на държавните задължения. ЦБ осъществява регулиране на пазара на капитали. Fed Funds (ставка Repo USA) 2.Ломбардна ставка – Lombard rate. Процентна ставка, прилагана от ЦБ под залог на недвижимости, злато,валутни ценности при отпускане на кредити на търговските банки. При намаление на процентните ставки се повишава деловата активност и се увеличава инфлацията. Понижаването на процентните ставки води към поевтиняване на националната валута. Повишаването на процентните ставки води до снижаване на деловата активност, понижаване на инфлацията и поскъпване на националната валута. В съвременните условия методите за въздействие на курса на националната валута продължава да си остава практика за покупко/продажба от централните банки на чуждестранна валута, наричана валутна интервенция. Централни банки : USA : •FED – Federal Reseve System ; Решението за изменение на ставките се взема от FOMC– Federal Open Market Committee, на заседание което се провежда на всеки шест седмици два дни : понеделник и вторник. •Управляващ председател – Alan Greenspan Germany : •Bundesbank (BBK , Buba) – Централната Банка на Германия •Buba cooncil meeting – заседание Buba – на всеки 2 седмици в Четвъртък; •Управляващ председател – Ernst Welteke Great Britain : •Bank of England – BOE ; •Заседание 1 път в месеца; •Управляващ председател – Eddie Georgе Switzerland : •Swiss National Bank (SNB) ; •Заседание –всеки четвъртък ; •Управляващ председател – Hans Meyer Japan : Bank of Japan ( BOJ ) ; •заседание 24 часа в денощието ; •Управляващ председател– Masaru Hayami EU : •Europеan Central Bank ( ECB ) ; •Управляващ председател – Willem F. Duisenberg , President of the ECB Заедно с централните банки на валутния пазар функционират и брокерски фирми, които работят с конкретни банки и встъпват в качеството на посредник между продавача и купувача на валута. Има определин преимущества при работа с брокерски фирми и това е анонимност на извършване на сделките, непрекъснатост на процеса на котиране и възможнаст за предлагане на собствена цена. В последните десетилетия на валутния пазар се измени характера на търговията с пренос и акцентиране върху бързината за извършване на сделки, изпълнението на които ще може да се извършва в бъдеще. Всичко това доведе от една страна към повишена възприемчивост на валутния пазар към конюнктурни изменения и към значително увеличение на валутните колебания, а от друга страна повиши възможностите за високоефективно инвестиране. На много борси наред с широко разпространените операции по поупко/продажба на валута се получиха и операции с производни на финансовите инструменти – валутни и финансови фючерси и опциони. Пример за такива борси има вече в отдавна признатите светони центрове за търговия на валута , а именно Лондонската Международна Борса за Финансови Фючерси (London International Financial Futures Exchange – LIFFE), Европейската Опционна Борса в Амстердам (European Options Exchange – EOE), Немската Срочна Борса във Франкфурт (Deutsche Terminboerse – DTB), Сингапурската Борса (Singapore International Monetary Exchange – SIMEX) (Sydney Futures Exchange – SFE) и Борсата за Срочна Търговия в Сидни, Австралия. Таблица на основните празници през 2003 год. ДатаДържаваВалутаНазвание 01.01.03AustraliaAUDNew Year’s Day 01.01.03CanadaCADNew Year’s Day 01.01.03European UnionEURNew Year’s Day 01.01.03JapanJPYNew Year’s Day 01.01.03SwitzerlandCHFNew Year’s Day 01.01.03 United KingdomGBPNew Year’s Day 01.01.03United StatesUSDNew Year’s Day 02.01.03 JapanJPYNew Year’s Extra Day 02.01.03SwitzerlandCHFNew Year’s Extra Day 03.01.03 JapanJPYNew Year’s Extra Day 15.01.03JapanJPYComing of Age Day 20.01.03United StatesUSDMartin Luther King Day 11.02.03JapanJPYNational Foundation Day 17.02.03 United StatesUSDPresident’s Day 10.03.03AustraliaAUDLabour Day 21.03.03JapanJPY Spring Equinox Day 18.04.03AustraliaAUDGood Friday 18.04.03CanadaCADGood Friday 18.04.03European UnionEURGood Friday 18.04.03SwitzerlandCHFGood Friday 18.04.03 United KingdomGBPGood Friday 21.04.03AustraliaAUDEaster Monday 21.04.03Canada CADEaster Monday 21.04.03European UnionEUREaster Monday 21.04.03SwitzerlandCHF Easter Monday 21.04.03United KingdomGBPEaster Monday 25.04.03AustraliaAUDAnzac Day 29.04.03JapanJPYDay of the Nature 01.05.03European UnionEURLabour Holiday 01.05.03SwitzerlandCHFMay Day 05.05.03JapanJPYConstitution Day 05.05.03United KingdomGBPMay Bank Holiday 19.05.03CanadaCADVictoria Day 26.05.03United KingdomGBPSpring Bank Holiday 26.05.03United StatesUSDMemorial Day 29.05.03 SwitzerlandCHFAscension Day 09.06.03AustraliaAUDQueen’s Birthday 09.06.03 SwitzerlandCHFWhit Monday 01.07.03CanadaCADNational Day 04.07.03United States USDIndependence Day 21.07.03JapanJPYSea’s Day 01.08.03SwitzerlandCHFNational Day 04.08.03CanadaCADCivil Bank Holiday 04.08.03AustraliaAUDCivil Bank Holiday 25.08.03United KingdomGBPSummer Bank Holiday 01.09.03CanadaCADLabour Day 01.09.03United StatesUSDLabour Day 15.09.03JapanJPYDay of Senior Citizens 23.09.03 JapanJPYAutumn Equinox Day 06.10.03AustraliaAUDLabour Day 13.10.03JapanJPY Health-Sports Day 13.10.03CanadaCADCanadian Thanksgiving Day 13.10.03United States USDColumbus Day 03.11.03JapanJPYNational Culture Day 11.11.03CanadaCAD Remembrance Day 11.11.03United StatesUSDVeterans’ Day 24.11.03JapanJPYLabour Thanksgiving Day 27.11.03United StatesUSDThanksgiving Day 23.12.03JapanJPY Birthday of the Emperor 25.12.03AustraliaAUDChristmas 25.12.03CanadaCADChristmas 25.12.03European UnionEURChristmas 25.12.03SwitzerlandCHFChristmas 25.12.03 United KingdomGBPChristmas 25.12.03United StatesUSDChristmas 26.12.03Australia AUDBoxing Day 26.12.03CanadaCADBoxing Day 26.12.03European UnionEURChristmas 26.12.03SwitzerlandCHFChristmas 26.12.03United KingdomGBPBoxing Day 31.12.03 JapanПоказатели на инфлацията Индекс на потребителските цени (Consumer Price Index – CPI) – това са цените за търговия на дребно. Индекс на цените на производителя (Producer Price Index – PPI) – това са цените на едро. Колкото по-високи са тези индекси, толкова по-вскъпа е националната валута. Счита се , че е допустим ръст на тези индекси до 3% годишно. Парични агрегати : М1, М2, М3 , М4 – MONEY SUPPLY – парична поддръжка. М1 – налични пари в обращение, банкноти и монети; М2 =М1 + средства по разчетните и текущите сметки в банки, пътнически чекове; М3 =М2 + срочни депозити в банки; М4 =М3 + държавни ценни книжа. Ускорения ръст на паричната маса, както в налична така и в безналична форма, оказва понижаващо въздействие на курса на националната валута. Американски икономически показатели Бежовата книга (Beige Book) Бежовата книга Съдържа доклади за икономическите условия във всеки от 12те района, определени от Федералния Резерв. В същността си данните не са количествени, а качествени. Издава се преди срещите, засягащи паричната политика, на Федералния комитет по откритите пазари (Federal Open Market Committee). Брутен вътрешен продукт (Gross Domestic Product) Колкото по-голям е Брутния вътрешен продукт, толкова е по-добро състоянието на икономиката на дадена страна. Оптималното изменение до 3 % годишно, ако е по-голяма се получава обратна реакция. Налага се да се въвеждат повишени ставки, коити предизвикват оскъпяване на националната валута. Брутният вътрешен продукт (БВП) е най-широко използваният измерител на съвкупната икономическа активност и обхваща всички сектори на икономиката. Бюджет на Федералния резерв (Treasury Budget) Месечен отчет за излишъка или дефицита на федералното правителство. Промените в дефицита на годишна база са индикатор за тенденциите, в бюджета и доверието във фискалната политика Вносни и износни цени (Import & Export Prices) Цените на стоките, закупени в дадена държава и произведени в чужбина, и цените на стоките, продадени в чужбина и произведени в страната. Показателят е индикатор на тенденциите в инфлацията на международно търгуваните стоки. Индекс на водещите индикатори (Index of Leading Indicators) Сложен индекс на десетте икономически индикатора, оказващи най-значително влияние върху икономическата активност. Индекс на потребителското доверие на Мичиганския Университет (Consumer Sentiment) Изследване на отношението на потребителите към настоящата ситуция, както и на очакванията им, свързани с икономическите условия. Изследването се провежда от Мичиганския Университет всеки месец сред 500 души. Показателят е в пряка връзка с равнището на закупуваните стоки и услуги в икономиката. Индекс на потребителските цени (Consumer Price Index) Индексът на потребителските цени измерва средното ценово равнище на фиксирана кошница продукти и услуги, закупувани от потребителите. Месечните изменения в индекса са показател за темпа на инфлация. Индекс на производствените цени (Producer Price Index) Индексът на производствените цени е измерител на средното ценово равнище на фиксирана кошница от капиталови и потребителски продукти, закупувани от производителите. Индекс на МВА за заявленията за покупка на къщи (Mortgage Bankers Association Purchase Applications Index) Седмичен индекс за заявленията за покупка на къщи при институциите, предоставящи ипотеки. Показателят е водещ индикатор за продажбите на еднофамилни домове и строителството на къщи в САЩ. Индекс Търсена помощ (Help Wanted Index) Индекс за броя на редовете, отделени за обяви за работа, публикувани в 51 вестника с най-голям тираж в САЩ в рамките на даден месец. Показателят е индикатор за състоянието на пазара на труд. Личен доход. Потребителски разходи (Personal Income & Outlays) Показателят личен доход е доларовата стойност на дохода, получен от всички източници, на физическите лица в икономиката. Показателят потрелителски разходи включва покупките на трайни и нетрайни продукти и на услуги от страна на потребителите. Международна търговия (International Trade) Показателят международна търговия измерва разликата между вноса и износа на продукти и услуги. Нивото на показателя, както и промените в размера на вноса и износа, се използват за определяне на тенденциите в търговията в чужбина. Молби за помощи за безработица (Jobless Claims) Общият брой на индивидите, подали молби за помощи за безработица за първи път в рамките на дадена седмица. Показателят, и особено четири-седмичната му плъзгаща се средна, се използва за определяне на тенденциите в пазара на работна сила. Начално жилищно строителство (Housing Starts) Началното жилищно строителство измерва броя на жилищните сгради, по които е започнало строителство всеки месец. Отчет Челинджър (Challenger Report) Месечен отчет за броя на обявените съкращения от страна на корпорациите за даден месец. Показателят не е коригиран със сезонните изменения. Показва тенденциите на пазара на работна сила. Поръчки на трайни стоки (Durable Goods Orders) Показателят поръчки на трайни стоки отразява направените нови поръчки при местните производители както за незабавни, така и за бъдещи доставки на заводски дълготрайни стоки. Потребителско доверие (Consumer Confidence) Изследване на отношението на потребителите към настоящата ситуция, както и на очакванията им, свързани с икономическите условия. Изследването се провежда от Conference Board всеки месец сред 5000 души. Показателят е в пряка връзка с равнището на закупуваните стоки и услуги в икономиката. Потребителски кредити (Consumer Installment Credit) Доларовата стойност на дадените потребителски кредити на изплащане. Промените в показателя са индикатори за състоянието на потребителските доходи и предстоящите промени в потребителските разходи. Продажби на дребно (Retail Sales) Продажбите на дребно измерват общите постъпления на магазини, занимаващи се с продажба на трайни и малотрайни стоки. Продажби на нови домове (New Home Sales) Броят на продажбите на новопостроени домове през даден месец. Равнището на показателя е индикатор за тенденциите в пазара на домове. Продажби на съществуващи домове (Existing Home Sales) Броят на завършените продажби на вече построени домове за даден месец. Продажбите на съществуващи домове (индексът е познат и под наименованието “препродажби на домове”) заемат по-голям дял от пазара в сравнение с новопостроените домове и са индикатор за тенденциите на пазара на домове. Проучване на NAPM (NAPM Survey) Проучването на NAPM (изследване на Националната асоциация на мениджърите по покупките) е сложен индекс, измерител на състоянието на производствения сектор в САЩ. Стойности над 50% сочат експанзия на производствения сектор Проучване на PMAC (PMAC Survey) Проучването на РМАС (Асоциация на мениджърите по покупките в Чикаго) е сложен индекс за състоянието на производствения сектор в района на Чикаго, където разпространението на производствените фирми отразява националното разпределение. Стойности над 50% сочат експанзия на производствение сектор. Проучването на РМАС се счита за водещ индикатор в изследването на NAPM. Производителност и разходи (Productivity and Costs) Производителността измерва ръста на средната производителност на труда в производството на стоки и услуги в една икономика. Разходите за труд за единица продукция, както сочи наименованието му, показват направените разходи за труд за производството на единица продукция. И двата показателя са индикатори за бъдещите инфлационни тенденции. Равнище на безработица (Unemployment rate) Равнището на безработица измерва броя на безработните като процент от работоспособното население в една държава. Разходи за строителство (Construction Spending) Парична стойност на новозапочналите строежи на жилищни и нежилищни сгради, както и строежи, възложени по държавна поръчка. Дават се стойностите на показателя в номинално и реално (коригирано с инфлацията) изражение. Текуща сметка (Current Account) Измерител на международния търговски баланс на стоки, услуги и едностранни плащания на дадена държава. Нивото на текущата сметка, както и тенденциите в промяната на износа и вноса, са индикатори за тенденциите в международната търговия. Търговия на едро (Wholesale Trade) Доларовата стойност на направените продажби и държаните складови наличности от търговците на едро. Търговията на едро е един от компонентите на показателя “бизнес запаси”. Фабрични поръчки (Factory Orders) Доларовата стойност на новите поръчки за производство на трайни и нетрайни стоки. Показателят дава по-добра информация отколкото поръчките на трайни стоки, чиято стойност се обявява една или две седмици преди това. Цена на работната сила (Employment Cost Index) Измерител на съвкупните компесационни разходи, включващи заплати, надници, както и премии. Червената книга на LJR (LJR Redbook) Измерител на продажбите, направени от големите магазини, който се публикува всяка седмица от Линч, Джоунс и Райън NAPM за непроизводствения сектор (Non-Manufacturing NAPM) Отчетите, давани от Националната асоциация на мениджърите по покупките, за бизнес активността в непроизводствения сектор. Стойности над 50% сочат експанзия на икономиката. Показателят не е коригиран със сезонните изменения. Поръчки на дилъри на стоки за дълготрайна употреба (Durable Goods). По гореуказаната информация данните обикновено излизат към 15:30 и 17:30 българско време. (Reuters,CQG) JAPAN Финансовата година в Япония завършва на 31 март. Към края на годината , като правило за изчисляване на баланса се превеждат огромно количество чуждестранна валута в японски йени, което съответно води до нейното ускъпяване. Многобройни застрахователни компании в Япония се явяват най-големите играчи на валутния пазар : USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, GBP/JPY. Голям проблем в Япония предизвиква застаряващото население на странатa. Поддържането в продължение на много години на нисък лихвен процент предизвиква често дисбаланс в банковата сфера, но така или иначе японските банки остават най-крупните банки в света. Укрепването на юго-източната икономика в перспектива дава шанс на йената да стане основна валута за азиатския регион. GERMANY За Германия излезе твърде скъпо присъединяването на Източна Германия / увеличиха се отчисленията за пенсионни фондове, недоразвита инфраструктура, и безработица/. При Горбачов, а по-късно при Елцин Германия предостави много кредити на Русия ($30млрд), затова всяко неблагоприятно събитие в Русия предизвиква рязко изменение на курса на германскат марка по отношение към други валути. Маастрихтския договор за Европейския съюз Подписаният договор през февруари 1992 год. и влязъл в сила от 01 ноември 1993 год.предвиждаше поетапно формиране на валутен и икономически съюз. Първият етап практически започна от юли 1992г. С отмяната на всички валутни ограничения по движението на капитали вътре в Европейския съюз. На този етап се решаваше задачата по снижаване темповете на инфлацията и съкращаването на бюджетния дефицит. През септември 1993 г. Беше установена следните пропорции за екю-то: Германия – 32,6%, Франция – 19,9%, Англия – 11,5%. От януари 1994 г. се предвиждаше създаване във Франкфурт на Европейски валутен институт и подготовка за създаването на единната европейска валута. Започвайки от януари 1997г., когато страните от ЕС достигнаха необходимото ниво на конвергенция. В този случай от януари 1999 г. участниците в ЕС да бъдат страни чиято икономика отговаря на определени критерии. Maastricht criterion – това е критерий, на който трябва да отговаря националната валута за да може да бъде заменена с евро: Инфлация < 3% годишно. Държавен дълг < 60% БВП Discount Rate < мах значение една от трите най-малки ставки + 2%. В Германия е много ниска пенсионната възраст, също така немците се боят от замяната на герм. марка за еврото. SWITZERLAND Швейцария няма намерение да влиза в ЕС, още повече това подчертава нейната независимост. Привлекательността на CHF остава достатъчно висока. Има проблеми свързани с нацистското злато, които остават под съмнение репутацията на най-големите швейцарски банки. Но както виждаме при събития от рода на 11 септември 2001г. огромни количества валута се влагат именно в швейцарските банки. UK Наличието на високи процентни ставки в Англия определят големия интерес на световните валутни спекуланти, които предсказват икономическите показатели. Англия – общопризнат световен финансов център, главни офиси на най-големите инвестиционни гиганти са разположени именно тук, на територията на странат действува много твърдо законодателство, регулиращо финансовата дейност на компании, банки и борси.

Related Articles

0 Коментара

Няма коментари!

Няма коментари...защо не публикувате първия коментар?

Напишете коментар

Добавете коментар

Календар

януари 2021
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Категории